Posts Tagged ‘นักท่องเที่ยว’

รากฐานสำคัญในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว

ทรัพยากรการท่องเที่ยวเป็นสินค้าหลักของการท่องเที่ยวที่มีความจำเป็นในอันที่จะดูแลรักษาไว้มิให้เสื่อมโทรม มีธรรมชาติที่สวยงาม มีวัฒนธรรมประจำชาติที่น่าภาคภูมิใจ เพื่อการดึงดูดใจให้นักท่องเที่ยวเข้าไปเยือน ก่อให้เกิดมูลค่ามหาศาลทางเศรษฐกิจ เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้แก่ท้องถิ่น จนนับเป็นรายได้ที่มากเป็นอันดับหนึ่งของประเทศ ดังนั้นรากฐานสำคัญในการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวในภาพรวม การปลูกจิตสำนึกของคนในท้องถิ่นให้รักหวงแหน และชื่นชมในคุณค่าความงดงามแห่งมรดกทางธรรมชาติและวัฒนธรรมที่สืบทอดมา ก็เพื่อให้พวกเขาได้สำนึกแห่งความภาคภูมิใจ รับผิดชอบและพร้อมที่จะดูแลรักษาสมบัติของแผ่นดินเหล่านั้น การปลูกจิตสำนึกจึงมีความจำเป็นที่บุคคลทุกฝ่ายต้องช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรท่องเที่ยวให้คงคุณค่า คงความสวยงามอย่างยั่งยืน

กิจกรรมที่นักท่องเที่ยวนิยมมากที่สุด

คือ เดินทางท่องเที่ยว ซื้อสินค้าที่ระลึก ท่องเที่ยวเชิงเกษตรหรือปฏิบัติธรรม จากสถิตินักท่องเที่ยวดังกล่าวนอกจากจะสะท้อนให้เห็นถึงความนิยมของนักท่องเที่ยวที่เข้าไปสัมผัสวัฒนธรรมที่แตกต่างจากตนแล้ว ยังสะท้อนให้เห็นถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากนักท่องเที่ยวในพื้นที่เหล่านั้น เนื่องมาจากการขาดแนวทางในการพัฒนาการท่องเที่ยวที่เหมาะสมก่อให้เกิดปัญหาด้านการจัดการทรัพยากรทางการท่องเที่ยวอย่างมาก นอกจากนี้แหล่งท่องเที่ยวนั้น ปัจจุบันยังขาดกิจกรรมการท่องเที่ยวที่เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของนักท่องเที่ยว ซึ่งการพัฒนาดังกล่าวเป็นไปอย่างไร้ทิศทาง ในที่สุดแหล่งท่องเที่ยวถูกลดคุณค่าทางวัฒนธรรมลง

การเพิ่มขึ้นของจำนวนนักท่องเที่ยวส่งผลดีต่อเศรษฐกิจของประเทศ

ทำให้เกิดการจ้างงานและเพิ่มรายได้ของประชาชนและภาคธุรกิจ แต่การเพิ่มขึ้นของจำนวนนักท่องเที่ยวนั้น หากไม่มีการจัดการแหล่งท่องเที่ยวที่มีอยู่เดิมจากการเข้าไปใช้ประโยชน์ที่มากเกินไป อาจทำให้เกิดผลกระทบด้านสังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ขณะเดียวกันความต้องการการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ควรคำนึงถึงในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวคือ การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้เกิดผลประโยชน์ต่อเศรษฐกิจของชุมชนและประเทศแต่ส่งกระทบในแง่ลบต่อสังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด

สาเหตุของปัญหาแหล่งท่องเที่ยวเสื่อมโทรม

1.ปัญหาด้านกายภาพ เกิดจากการบุกรุกพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว สภาพภูมิทัศน์และทรัพยากรท่องเที่ยวถูกทำลาย
2.ปัญหาด้านสาธารณูปโภค เช่น การขาดแคลน หรือความไม่เพียงพอของไฟฟ้า น้ำประปา โทรศัพท์ ห้องน้ำ ถังขยะ บริเวณจอดรถ ฯลฯ
3.ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ปัญหาที่เกิดจากการขาดระบบการจัดการในสิ่งที่ก่อให้เกิดมลภาวะของแหล่งท่องเที่ยว
4.ปัญหาด้านสวัสดิการของนักท่องเที่ยว ทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยว
5.ปัญหาด้านกิจกรรมในแหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมบางอย่างในแหล่งท่องเที่ยว
6.ปัญหาด้านนโยบายและจัดการ แหล่งท่องเที่ยวมีหลายหน่วยงานเป็นผู้ดูแลรักษา