Archive for October, 2015

ปลุกกระแสเที่ยวทางเลือกใหม่ ด้วยจักรยานแรลลี่

การปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยวเพื่อชุมชนท่องเที่ยวต้นแบบเพื่อการประชาสัมพันธ์ ในโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวทางเลือกใหม่ มุ่งเน้นบุกเบิกแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพในอำเภอต่าง ๆ หวังเป็นจุดขายใหม่ดึงนักปั่นและคนรุ่นใหม่หันสำรวจแหล่งท่องเที่ยวภายในจังหวัด ทั้งนี้การจัดกิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวชุมชนต้นแบบ รวมถึงเพื่อสร้างกระแสให้คนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และหันมาออกกำลังกายด้วยการปั่นจักรยาน และส่งเสริมการท่องเที่ยวควบคู่กับการจัดกิจกรรมด้านกีฬา ตลอดจนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์ความรู้ด้านการท่องเที่ยว ส่งเสริมและเพิ่มรายได้ให้ธุรกิจท่องเที่ยวชุมชนและธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย ก่อนที่จะขยายพื้นที่จัดในพื้นที่ชุมชนต้นแบบทั่วเชียงใหม่ในปีงบประมาณหน้าต่อไป จากกระแสการท่องเที่ยวที่สำคัญในทศวรรษที่ผ่านมาได้มุ่งเน้นการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน ที่เกิดจากกระแสการพัฒนาการท่องเที่ยว 3 ประการ คือ

1.กระแสความต้องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2.กระแสความต้องการของนักท่องเที่ยวที่สนใจการท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้

3.กระแสความต้องการในการพัฒนาคนและให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น

อีกกระแสหนึ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน คือ กระแสการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการส่งเสริมการออกกำลังกาย เป็นกระแสที่ได้รับความสนใจและมีแนวโน้มได้รับความนิยมอย่างมาก เมื่อนำมาผนวกกับกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวในรูปแบบใหม่ๆ จึงเกิดกิจกรรมขึ้นอย่างหลากหลายและสร้างสรรค์ยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างกระแสให้คนไทยหันมาออกกำลังกายด้วยการปั่นจักรยาน และส่งเสริมการท่องเที่ยวควบคู่ไปกับการจัดการแข่งขันเป็นเรื่องที่ได้รับความสนใจและมีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มขึ้น

จะเห็นได้ว่า ปัจจุบันกระแสการท่องเที่ยวด้วยจักรยานเป็นอีกกระแสหนึ่งที่ได้รับความนิยมสำหรับผู้ที่รักสุขภาพ ต้องการออกกำลังกายพร้อมๆ กับเดินทางท่องเที่ยวไปยังสถานที่ต่างๆ เพื่อเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการท่องเที่ยว เพื่อเปิดประสบการณ์ใหม่ๆ ให้กับผู้ที่รักการปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยวได้มีส่วนร่วม ในการอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และที่สำคัญเป็นการลดการใช้ทรัพยากรพลังงานที่เป็นสาเหตุก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ และเพื่อลดปริมาณก๊าซคาร์บอนด์ไดออกไซด์ที่เป็นตัวการให้เกิดภาวะโลกร้อนขึ้นอยู่ในขณะนี้