Archive for September, 2014

การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเพื่อการสร้างเศรษฐกิจในประเทศให้ดีขึ้น

 

การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (Ecotourism) เป็นการท่องเที่ยวที่เป็นกระแสนิยมและมีบทบาทเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ ในปัจจุบัน เมื่อประชากรของโลกต่างพากันตระหนักถึงภัยแห่งการเสียสมดุลของธรรมชาติเนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความหลากหลายทางด้านทรัพยากรท่องเที่ยวมาก ทั้งทางด้านธรรมชาติประวัติศาสตร์และก่อนประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและเทศกาล งานประเพณีต่างๆ ซึ่งล้วนแต่เป็นสิ่งดึงดูดใจนักท่องเที่ยว แต่การท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวเหล่านี้อาจจะมีผลกระทบต่อลักษาณะของชีวภาพ จึงควรระมัดระวังเป็นอย่างมาดังนั้นการดูแลและควบคุมการท่องเที่ยวที่เกี่ยวกับธรรมชาติเชิงนิเวศนี้จึงเป็นสิ่งที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ด้วยเหตุนี้ ผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยวหรือมัคคุเทศก์ควรจะเตรียมความพร้อและศึกษาในเรื่องของการท่องเที่ยงเชิงนิเวศให้ละเอียด เพื่อที่จะได้นำข้อมูลและความรู้ความสามารถไปใช้ในการพัฒนาและจัดกิจกรรมในแหล่งท่องเที่ยวได้อย่างเหมาะสมและสามารถนำความรู้ต่างๆไปสนับสนุนกิจกรรมทางการตลาดท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดีด้วย

การท่องเที่ยวเชองนิเวศเป็นการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพรูปแบบหนึ่งที่เน้นไปในแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติเป็นสำคัญโยมีองค์ประกอบที่สำคัญด้วยกัน คือ

1.มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติเป็นสำคัญ
2.มีการจัดการการท่องเที่ยวในเชิงของสิ่งแวดล้อมศึกษาโดยการมุ่งเป้าหมายไปที่การรักษาสิ่งแวดล้อม และการให้ความรู้ในแหล่งท่องเที่ยวที่กวางขว้างขึ้น
3.ชุมชนในท่องถิ่นนั้นต้องมีส่วนร่วมในการบริการจัดการการท่องเที่ยว
4.นักท่องเที่ยวที่ท่องเที่ยวตามแหล่งธรรมชาติจะได้รับความประทับใจ เพลิดเพลินและปลอดภัยอีกทั้งยังได้ความรู้เพิ่มขึ้น
5.มีการบริหารและจัดการแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนมีความหลากหลาย อย่างเช่น การเดินป่า และอื่นๆ

ซึ่งปัจจุบันการท่องเที่ยวเชิงนิเวศได้รับการผลักดันและส่งเสริมซึ่งเป็นองค์ประกอบอย่างหนึ่งในการพัฒนาอย่างยั่งยืนและสามารถเป็นเครื่องมืออีกอย่างหนึ่งในการส่งเสริมและอนุรักษ์ทรัพยากร ซึ่งมีแนวโน้มที่ลดน้อยลงเป็นผลมาจากการพัฒนาเศรษฐกิจ

ดังนั้นในการจัดการการท่องเที่ยวในระบบนิเวศนั้นผู้รับผิดชอบจะต้องคำนึงถึงหลักเกณฑ์การจัดการแหล่งท่องเที่ยวที่เหมาะสมเพื่อให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ และสามารถทำให้แหล่งท่องเที่ยวนั้นเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ยั่งยืนอยู่คู่กับธรรมชาติตลอดไป เพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้กับตนเอง สถานที่ท่องเที่ยว และเศรษฐกิจของประเทศดีขึ้นอีกด้วย