Posts Tagged ‘การใช้อินเตอร์เน็ตในภาคธุรกิจ’

การใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของธุรกิจท่องเที่ยว

Ad Seminar NEW 2

ปัจจุบันนี้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของมนุษย์เป็นอย่างมาก และกำลังจะมีบทบาทมากขึ้นเรื่อยๆ ในอนาคต เพราะทุกวันนี้เป็นโลกของการสื่อสารไร้พรมแดน เป็นโลกในยุคดิจิตอล อินเตอร์เน็ต จึงนับเป็นการเชื่อมโยงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทั่วโลกเข้าด้วยกันเป็นจำนวนหลายล้านเครือข่าย ไม่ว่าจะเป็นด้านธุรกิจ หน่วยงานของราชการ สถานบันการศึกษา หน่วยงานวิจัย หรือเครือข่ายส่วนบุคคล ทั้งนี้ในส่วนของจำนวนผู้ใช้อินเตอร์เน็ตในทั่วโลกมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
นอกจากนี้ยังมีการใช้อินเตอร์เน็ตในภาคธุรกิจกันอย่างแพร่หลาย โดยการเปิดเว็บไซต์เพื่อเพิ่มช่องทางการสื่อสาร นั่นไม่ใช่เพียงการขายสินค้าเท่านั้น ยังให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคอีกด้วย ซึ่งจะช่วยในการบริหารงบประมาณทางการตลาดผ่านสื่อได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยการเลือกใช้สื่อที่มีประสิทธิภาพในแต่ละกลุ่มเป้าหมาย สินค้าและบริการจำนวนมากในปัจจุบันเลือกที่จะใช้สื่อในรูปแบบที่หลากหลาย เพื่อให้สินค้าและบริการของตนเองเป็นที่จดจำแก่ผู้บริโภคและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังจะเห็นได้จากการโฆษณาในสื่อโทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร ป้ายโฆษณากลางแจ้ง รวมทั้งสื่ออื่นๆ ที่สามารถกระตุ้นความสนใจแก่ผู้บริโภคผสมทั้งสื่อใหม่และสื่อเก่าเข้าด้วยกันโดยเฉพาะการใช้สื่ออินเตอร์เน็ต รวมทั้งธุรกิจภาคเอกชนขนาดเล็กและขนาดใหญ่ล้วนนำเอาสื่ออินเตอร์เน็ตมาใช้เป็นสื่อหรือช่องทางการตลาดเพื่อประชาสัมพันธ์ธุรกิจของตนเองให้ประสบผลสำเร็จและได้เปรียบคู่แข่งขัน ซึ่งธุรกิจบริการด้านการท่องเที่ยวถือได้ว่าเป็นธุรกิจอันดับต้นๆ เช่นเดียวกัน
ปัจจุบัน การท่องเที่ยวถือเป็นอุตสาหกรรมบริการที่มีบทบาทสำคัญมากในระบบเศรษฐกิจโลก เพราะคิดเป็นมูลค่าสูงถึงประมาณ 1 ใน 3 ของภาคการค้าบริการรวมของโลก และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศต่างๆมากมาย โดยเฉพาะการสร้างรายได้ที่เป็นเงินตราต่างประเทศให้กับประเทศเป็นมูลค่าไม่น้อยรวมถึงช่วยเพิ่มพูนการจ้างงานด้วย
ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวของประเทศไทยส่วนใหญ่มีความเชี่ยวชาญในการให้บริการและการทำประชาสัมพันธ์ทางการตลาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำสื่ออินเตอร์เน็ตมาใช้ในการประชาสัมพันธ์เชิงการตลาดของผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว โดยมีการนำเสนอการให้บริการท่องเที่ยวในรูปแบบที่หลากหลาย เช่น บริการจองโรงแรม ที่พัก บริการสายการบิน บริการท่องเที่ยวแบบแพ็กเกจทัวร์ ซึ่งบริการเหล่านี้ถือเป็นธุรกิจที่มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับการท่องเที่ยว