พระพุทธเจ้าแสวงหาความสงบภายในและความรอดทางจิตวิญญาณ

พระพุทธเจ้า

 

ชาวพุทธเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าองค์ที่ค้นพบและสอนแนวความคิดเกี่ยวกับพุทธศาสนาซึ่งมีรากฐานมาจากความจริงอันสูงส่งสี่ประการในอินเดียตะวันออกประมาณศตวรรษที่ 6 ก่อนคริสตศักราช พระพุทธเจ้าเพื่อที่จะแสวงหาความสงบภายในและความรอดทางจิตวิญญาณ ชาวพุทธจึงเริ่มจาริกแสวงบุญซึ่งจะพาพวกเขาไปยังสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้า ในระหว่างความพยายามดังกล่าว พวกเขาแสวงหากลิ่นหอมของพระพุทธเจ้า

เพราะมันจะช่วยให้พวกเขาพบความสุขภายใน พระพุทธเจ้าบทความนี้พยายามที่จะติดตามสถานที่ที่เงาของผู้รู้แจ้งได้ตกลงไป ตั้งแต่เกิดในลุมพินีไปจนถึงปรินิพพานในกุสินารา เนื่องจากเป็นสถานที่แสวงบุญที่สำคัญที่สุดในพุทธศาสนาลุมพินี’ ในเนปาลปัจจุบันเป็นหนึ่งในสี่สถานที่แสวงบุญที่ใหญ่ที่สุดของพุทธศาสนา (อีก 3 แห่งคือพุทธคยา สารนาถ และกุสินารา) เนื่องจากเป็นสถานที่ประสูติของพระพุทธเจ้า

อุปถัมภ์พระพุทธเจ้าอย่างเป็นทางการ สถานที่แห่งนี้มีความสำคัญ

จักรพรรดิอโศกได้สร้างเสาอโศก (ในคริสต์ศตวรรษที่ 3 ก่อนคริสตศักราช) ซึ่งยังคงมองเห็นได้ในปัจจุบันพระพุทธเจ้า สถานที่แห่งนี้ยังเป็นมรดกโลกขององค์การยูเนสโกอีกด้วยกบิลพัสดุ์ พระพุทธเจ้าเป็นสถานที่ต่อไปที่แสดงถึงพระชนม์ชีพของพระพุทธเจ้าเช่นเดียวกับที่นี่ที่เขาถูกเลี้ยงดูมา เขาแต่งงานเมื่ออายุได้ 16 ปี และอาศัยอยู่ที่นี่จนอายุ 29 ปี เมื่อเขาละทิ้งความสุขทางโลกและออกเดินทางแสวงหาการตรัสรู้ เจดีย์ที่นี่และแหล่งโบราณคดีติเลารากอตเป็นสถานที่หลักที่น่าสนใจสำหรับผู้ชื่นชอบราชคฤห์แต่เดิมเรียกว่าราชกรีหะ เป็นเมืองหลวงของมากัธ

ซึ่งผู้ปกครอง พระเจ้าพิมพิสาร ได้อุปถัมภ์พระพุทธเจ้าอย่างเป็นทางการ สถานที่แห่งนี้มีความสำคัญมากสำหรับชาวพุทธ เนื่องจากพระโคตมพุทธเจ้าได้เทศนาที่ Griddhakuta (ยอดเขาอีแร้ง) มากมาย และยังได้เปลี่ยนพระเจ้าพิมพิสารให้เป็นพระพุทธศาสนาอีกด้วย ขณะอยู่ในราชคฤห์ พระพุทธเจ้าเคยอยู่ในอารามจิเวกรรมะวันพระพุทธเจ้าแต่จักรพรรดิพิมพิสารยังประทานพระเวณุวันเพื่ออำนวยความสะดวกแก่พระพุทธเจ้าด้วย เป็นที่เชื่อกันว่าระหว่างทางไปพุทธคยาในการแสวงหาการตรัสรู้ พระพุทธเจ้าได้สัญญากับพระเจ้าพิมพิสารว่าหากสำเร็จ

จุดที่ทรงแสดงพระธรรมเทศนามีพระเจดีย์ธรรมจักรกำกับไว้

ในการสืบเสาะของพระองค์ พระองค์จะเสด็จกลับมายังราชคฤห์และแบ่งปันความรู้ของพระองคพุทธคยาเป็นสถานที่แสวงบุญที่สำคัญที่สุดของชาวพุทธ เนื่องจากเป็นที่ที่พระพุทธเจ้าโคตมพุทธเจ้าตรัสรู้ขณะประทับอยู่ใต้ต้นโพธิ์ อีกจุดสำคัญของการเคารพบูชาในพุทธคยาคือวัดมหาโพธิ พระพุทธเจ้ามหาศาสดาโลกซึ่งเชื่อกันว่าสร้างขึ้นในคริสต์ศตวรรษที่ 6 ซึ่งตั้งอยู่ติดกับต้นโพธิ์ สถานที่แห่งนี้ถือเป็นมรดกโลกขององค์การยูเนสโก

หลังจากตรัสรู้พระพุทธเจ้าได้เสด็จไปยัง “สารนาถ” ที่ซึ่งพระองค์ได้เทศนาครั้งแรกแก่สหายทั้ง ๕ พระองค์ซึ่งพระองค์ได้ทรงแสวงหาในการตรัสรู้ในเบื้องต้น พระพุทธเจ้าจุดที่ทรงแสดงพระธรรมเทศนามีพระเจดีย์ธรรมจักรกำกับไว้ (ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นเจดีย์ที่เก่าแก่ที่สุดในโลก) สถานที่สำคัญอื่น ๆ ในสารนาถ สอบถามที่ http://www.dhammajak.net/forums/viewforum.php?f=26

 


Comments are closed.